Tekst oryginalny:
הראני יהוה והנה שני דודאי תאנים מועדים לפני היכל יהוה אחרי הגלות נבוכדראצר מלך בבל את יכניהו בן יהויקים מלך יהודה ואת שרי יהודה ואת החרש ואת המסגר מירושלם ויבאם בבל

Biblia Hebraica Stuttgartensia:
הִרְאַנִי יְהוָה וְהִנֵּה שְׁנֵי דּוּדָאֵי תְאֵנִים מוּעָדִים לִפְנֵי הֵיכַל יְהוָה אַחֲרֵי הַגְלוֹת נְבוּכַדְרֶאצַּר מֶלֶךְ-בָּבֶל אֶת-יְכָנְיָהוּ בֶן-יְהוֹיָקִים מֶלֶךְ-יְהוּדָה וְאֶת-שָׂרֵי יְהוּדָה וְאֶת-הֶחָרָשׁ וְאֶת-הַמַּסְגֵּר מִירוּשָׁלִַם וַיְבִאֵם בָּבֶל׃

Biblia Warszawska:
Pan ukazał mi w widzeniu dwa kosze fig, ustawione przed świątynią Pana, a było to po wzięciu przez Nebukadnesara, króla babilońskiego, do niewoli Jechoniasza, syna Jojakima, króla judzkiego, i książąt judzkich wraz z kowalami i ślusarzami i po uprowadzeniu ich z Jeruzalemu do Babilonii.

Biblia Tysiąclecia:
Pan pokazał mi w widzeniu: Oto dwa kosze fig ustawione przed świątynią, gdy już Nabuchodonozor, król babiloński, uprowadził w niewolę z Jerozolimy do Babilonu Jechoniasza, syna Jojakima, króla judzkiego, oraz przywódców judzkich, nadto kowali i ślusarzy.

Biblia Gdańska:
Ukazał mi Pan, a oto dwa kosze fig postawione były przed kościołem Pańskim, gdy był w niewolę zabrał Nabuchodonozor, król Babiloński, Jechonijasza, syna Joakima, króla Judzkiego, i książąt Judzkich, i cieśli, i kowali z Jeruzalemu, a zawiódł ich do Babilonu.
  
  Wszystkie teksty
  Tekst oryginalny
  Biblia Hebraica Stuttgartensia
  Biblia Warszawska
  Biblia Tysiąclecia
  Biblia Gdańska
logoDodaj stronę do ulubione.org
Wersety: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Księgi: 1 Moj. 2 Moj. 3 Moj. 4 Moj. 5 Moj. Joz. Sędz. 1 Sam. 2 Sam. 1 Król. 2 Król. Izaj. Jer. Ezech. Oz. Joel. Amos. Abd. Jon. Mich. Nah. Hab. Sof. Agg. Zach. Mal. Ps. Przyp. Job. Pieśń Rut Tren. Kazn. Ester. Dan. Ezdr. Nehem. 1 Kron. 2 Kron.
Link do strony: Jer. 24:1, <a href="http://www.biblia-internetowa.pl/Jer/24/1.html" title="Jeremiasza 24:1 - Biblia internetowa" target="_blank">Jer. 24:1</a>