Tekst oryginalny:
ויפילו גם הם גורלות לעמת אחיהם בני אהרן לפני דויד המלך וצדוק ואחימלך וראשי האבות לכהנים וללוים אבות הראש לעמת אחיו הקטן

Biblia Hebraica Stuttgartensia:
וַיַּפִּילוּ גַם-הֵם גּוֹרָלוֹת לְעֻמַּת אֲחֵיהֶם בְּנֵי-אַהֲרֹן לִפְנֵי דָוִיד הַמֶּלֶךְ וְצָדוֹק וַאֲחִימֶלֶךְ וְרָאשֵׁי הָאָבוֹת לַכֹּהֲנִים וְלַלְוִיִּם אָבוֹת הָרֹאשׁ לְעֻמַּת אָחִיו הַקָּטָן׃ ס

Biblia Warszawska:
Również i oni zupełnie tak samo jak ich bracia, synowie Aarona, rzucali losy przed Dawidem, królem, Sadokiem, Achimelechem i naczelnikami rodów kapłańskich i lewickich, i to naczelnicy rodów zupełnie tak samo jak młodsi ich bracia.

Biblia Tysiąclecia:
Także oni rzucali losy na podobieństwo braci swoich, potomków Aarona, w obecności króla Dawida, Sadoka, Achimeleka, naczelników rodów kapłańskich i lewickich, ród większy na równi ze swym najmłodszym bratnim rodem.

Biblia Gdańska:
I ci też miotali losy naprzeciwko braci swoich, synom Aaronowym, przed Dawidem królem, i Sadokiem, i Achimelechem, i przedniejszymi domów ojcowskich, z kapłanów i Lewitów, z domów ojcowskich, każdy przedniejszy przeciwko bratu swemu młodszemu.
  
  Wszystkie teksty
  Tekst oryginalny
  Biblia Hebraica Stuttgartensia
  Biblia Warszawska
  Biblia Tysiąclecia
  Biblia Gdańska
logoDodaj stronę do ulubione.org
Wersety: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Księgi: 1 Moj. 2 Moj. 3 Moj. 4 Moj. 5 Moj. Joz. Sędz. 1 Sam. 2 Sam. 1 Król. 2 Król. Izaj. Jer. Ezech. Oz. Joel. Amos. Abd. Jon. Mich. Nah. Hab. Sof. Agg. Zach. Mal. Ps. Przyp. Job. Pieśń Rut Tren. Kazn. Ester. Dan. Ezdr. Nehem. 1 Kron. 2 Kron.
Link do strony: 1 Kron. 24:31, <a href="http://www.biblia-internetowa.pl/1Kron/24/31.html" title="1 Kronik 24:31 - Biblia internetowa" target="_blank">1 Kron. 24:31</a>